Coin of the Realm- A Letter to a Sultan 2007

Coin of the Realm- A Letter to a Sultan 2007

Regular price
$18.50
Sale price
$18.50

 1. Best Man's Kolomyjka
 2. Rohatynska Kolomyjka
 3. Tsvite Teren
 4. Bidu Sobi w Kupyla
 5. Odessa Burglar
 6. Marusha
 7. Vesela Polka
 8. Bukovynska Kolomyjka
 9. Stoit Hora
 10. Na Zabavi
 11. Vesilja sia Zachynajy
 12. Bandura Waltz
 13. Novomodna Polka
 14. Rushnychok
 15. Povitova Kolomyjka

Genre- Gypsy, Folk, Ukrainian