A UKRAINIAN CHRISTMAS CAROL

A UKRAINIAN CHRISTMAS CAROL

Regular price
$18.50
Sale price
$18.50

Join Mary Chornick in celebrating a very special Ukrainian Christmas.
Songs:
01. Hrystos Raczdayetsya
02. Boh Predvichny
03. Vo Vyfleyemi
04. Nebo I Zemlia
05. Dywnaya Novena
06. Na Nebi Zirka
07. Isuse Preyshow
08. Vozveselimsia
09. Novaya Radist
10. Boh Sya Raczdaye
11. Vitay Isuse
12. Tyha Neech